Monitoring szkoły

częścią monitoringu miasta


Waldemar Szylar
Softex DałaMonitoring szkoły, podobnie jak monitoring osiedli, Jest ważną częścią monitoringu miasta. Nieprofesjonalni projektanci systemów zabezpieczeń popełniają wiele błędów, które przynoszą i krótko-, i długoterminowe konsekwencje. Zanim sięgniemy po technologię, należy spojrzeć na problem szerzej. Jest to warunek, by wszyscy: inwestor, Instalator I użytkownicy systemu, na tym skorzystali. Projektant w pełnym twego słowa znaczeniu to ktoś znacznie więcej niż absolwent kilkudniowych kursów, zakończonych uzyskaniem dyplomu. To ktoś, kto ciągle uczy się i dokształca. Instalatorzy oferujący wyklepane na pamięć rozwiązanie proponują monitoring, system nie do końca przystosowany, czy wręcz zupełnie nieprzystosowany, do potrzeb klienta. Powszechnym zjawiskiem jest praktyka wykorzystania materiałów handlowych i kart katalogowych jako tzw. projektu, a w najlepszej sytuacji jako koncepcji systemu monitoringu. Zacznijmy zatem od tego, co stanowi punkt wyjścia przy projektowaniu każdego systemu zabezpieczeń, a więc i tego, który ma służyć w szkole.
Po co?

Powszechnie wiadomo, że szkoła to zagrożenia związane z handlem narkotykami, kradzieżą, wymuszeniami (m.in. kradzież pieniędzy, telefonów komórkowych), wandalizmem (graffiti, niszczenie mienia szkoły). Zazwyczaj finansowanie monitoringu spoczywa na lokalnej jednostce samorządowej. Celem tego przedsięwzięcia jest zabezpieczenie mienia szkoły. Z mojej praktyki wynika, iż dyrektorzy placówek dydaktycznych, w trosce o opinię, starają się nie chwalić czynami zabronionymi popełnianymi w obrębie szkoły. Charakter problemów stanie się poważniejszy, gdy z monitorowanego obszaru wokół budynku intruzi przenikną do wnętrza szkoły. Niemniej, monitoring miejski skutecznie redukuje zjawiska patologiczne wokół niej. Aby uniknąć problemów, projektant monitoringu winien dokonać analizy zagrożeń, konsultując się ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, by w konsekwencji uzyskać swobodę w wyborze jak najlepszego rozwiązania technicznego. Projektując system, warto zwrócić uwagę na powtarzającą się w znakomitej większości przypadków regułę, zgodnie z którą mienie szkoły jest niszczone wtedy, gdy szkoła kończy działalność. Za komfortową należy uznać sytuację, gdy zabezpieczenia są projektowanie równocześnie ze szkołą. Wówczas obowiązkiem lokalnych władz jest dopilnowanie, aby na etapie projektowania obiektu doprowadzić do uzgodnień między osobami czy firmami, które w przyszłości będą odpowiedzialne za bezpieczeństwo osób i mienia znajdującego się na terenie szkoły. Jeżeli finanse, którymi dysponuje inwestor, nie wystarczają na zbudowanie kompletnego systemu monitoringu, należy bezwzględnie zadbać o wykonanie dobrej jakości okablowania strukturalnego. We współczesnej szkole nie ogranicza się ono do pracowni komputerowej. Coraz częściej komputer służy do zarządzania i archiwizacji obrazów pochodzących z systemu OCTV. Dobrej jakości okablowanie będzie można w przyszłości wykorzystać jako warstwę transportową do budowanego metodą krok po kroku cyfrowego systemu dozoru obejmującego swym zasięgiem wszystkie strefy monitoringu, które winny podlegać ochronie. Koncepcja projektowania bezpiecznych przestrzeni (Secured by Design), popularna od kilku lat w Europie, jest w naszej rzeczywistości pojęciem stosunkowo nowym. W proces projektowania, oprócz specjalistów do spraw zabezpieczeń technicznych, są zaangażowani architekci, straż miejska, policja i projektanci terenów zielonych. Mimo że wykładowcy architektury coraz częściej zwracają uwagę na względy bezpieczeństwa, absolwenci tego kierunku ograniczają swoją aktywność do bezpieczeństwa przeciwpożarowego, które jest precyzyjnie opisane w normach budowlanych. Konstruktorzy nowych budowli, wyżywając się twórczo, koncentrują swoją uwagę na bryle, dbają o estetykę i funkcjonalność, a pozostawiają na boku bezpieczeństwo osób. A im więcej naturalnych kryjówek, nisz i martwych stref w obrębie budynku, tym trudniej i kosztowniej go zabezpieczać.

W przypadku istniejących obiektów należy zwrócić uwagę na istotne z punktu widzenia skuteczności systemu monitoringu elementy. Zanim zaplanujemy rozmieszczenie kamer, należy oszacować możliwości uporządkowania zieleni i tzw. małej architektury. Zaleca się, by żywopłoty i krzewy nie przekraczały 1 metra wysokości. Jeżeli chodzi o drzewa, powinny być pozbawione gałęzi do wysokości nie mniejszej niż 2,2 metra. Należy zadbać, by nie było miejsc, w których potencjalny agresor mógłby się ukryć. Jednocześnie przejrzysty plan będzie pozwalał patrolom szkolnym w łatwy sposób ocenić sytuację na terenie szkoły podczas rutynowego patrolowania. Obszary znajdujące się w głębi obiektu, w zaułkach od strony boiska szkolnego winny być doświetlone lampami umieszczonymi na wysokości około 5 metrów, tak aby były trudne do uszkodzenia, oraz - co równie ważne - by światło oświetlające strefę nie dawało ostrych cieni. Zwracam tu uwagę jedynie na podstawowe zasady, na które projektant systemu telewizji dozorowej (monitoring) może mieć wpływ. Podsumowując - korekty infrastruktury wokół szkoły mogą zmniejszyć koszt instalacji systemu i podnieść efektywność z niego korzystania.
Jak?

Rok 2006 zapisze się jako przełomowy w obszarze aplikacji nowoczesnych sieciowych technologii w monitoringach miejskich. Po trwającym około dwóch lat okresie prób z analogowymi rejestratorami wyposażonymi w wejście sieciowe monitoringu, nadszedł czas na w pełni cyfrowe systemy. Użytkownicy sieciowych systemów dozoru przekonali się, że warto inwestować w nową technologię. Monitoring cyfrowy bazujący na kamerach IP szwedzkiego producenta Axis Communications AB, oferowany przez firmę Softex Data, pozwala utworzyć spójną platformę, w której w dowolny sposób można budować konsole dozoru, opierając się na rozproszonych w sieci kamerach. Szczególnej uwadze projektantów systemów monitoringu wizyjnego polecam rozwiązania pracujące w architekturze klient-serwer, a wśród nich najbardziej profesjonalną aplikację Milestone Enterprise. Z kamer IP działających lokalnie w szkolnej sieci komputerowej mogą również korzystać służby publiczne. Będzie to możliwe przez łącza internetowe, które wzbogacą konsole dozorowe w lokalnych centrach monitoringu miejskiego.


Lista e-mailowa