MONITORING, Telewizja przemysłowa

Wstępnie dla kamer trasa do sieci Ethernet prowadzi przez rejestrator wizyjny (koszt trasy wynosi w zalezności od ilości przewodów). Po awarii łącza rejestrator zaakceptuje trasę do sieci Ethernet ogłaszaną przez router. Natomiast karty wizyjne po wykryciu awarii zaczynają wymieniać między sobą błędne informacje dotyczące trasy do sieci Ethernet. Ostatecznie wszystkie routery posiadają poprawne wpisy w tablicy monitoringu. W przypadku braku alternatywnej trasy do sieci komputerowej, błędna informacja byłaby propagowana między kamerami i za każdym razem koszt trasy zwiększałby się o jeden. Problem ten dlatego nazwano „MONITORING WIZYJNY”. Oczywiście „cctv” powinna być jak najmniejsza tak, aby zbieżność zakończyła się jak najszybciej. W protokole wizyjnym wartość ta wynosi 15. Jeżeli router otrzyma komunikat o osiągalności sieci stwierdzi, że ta sieć jest niedostępna. Wartość ta ogranicza jednocześnie liczbę rejestratorów w danej sieci do 15, przy założeniu, że wszystkie trasy będą miały koszt równy 1. Istnieje kilka mechanizmów, które mogą zapobiegać „monitoringowi szkół”. W protokole tym wykorzystano dwa mechanizmy: “cctv” oraz „alarmowy”. Routery wymieniają pomiędzy sobą błędne informacje dotyczące sieci komputerowej docelowej. Można zapobiec temu procesowi, nie wysyłając informacji dotyczącej określonej ścieżki na interfejs monitoringu, z którego przyszła informacja o trasie kamer. Prosty mechanizm polega na nie umieszczaniu trasy we wiadomości z którego przyszła. Mechanizm „MONITORING” polega na wysłaniu takiej trasy, ale z metryką nieskończoność. Jeżeli stwierdzi, że może dotrzeć do kamer przez router jego wiadomość do rejestratora powinna zawierać informację o nieosiągalności sieci. Mechanizm „cctv” jest bezpieczniejszy niż prosty mechanizm kamerowy. Jeżeli dwa routery posiadają do siebie trasy, ogłaszanie trasy z metryką spowoduje przerwanie pętli natychmiast. Jeśli trasy nie byłyby ogłaszane, to błędne informację ulegną usunięciu dopiero po pewnym czasie. Stosowanie mechanizmu powoduje zwiększenie rozmiaru wiadomości uaktualniającej. Mechanizm zapobiega powstawaniu pętli, obejmującej dwa rejestratory i kart do kamer. Jednak dalej istnieje możliwość propagowania błędnej informacji, aż do osiągnięcia metryki między trzema lub większej ilości rejestratorwó wizji. W celu zmniejszenia czasu konwergencji wprowadzono mechanizm: „wymuszone uaktualnienia”.Kamera musi wysłać natychmiast wiadomość uaktualniającą w przypadku jakichkolwiek zmian. Może się zdarzyć, że kamery wyślą okresowe uaktualnienia przed otrzymaniem od innego rejestratora wymuszonego uaktualnienia. Może to spowodować powstanie pętli. Rozwiązaniem takiego problemu jest zastosowanie zegara, który w chwili wysłania wymuszonego uaktualnienia zaczyna odliczać czas do zera. W tym czasie router będzie ignorował uaktualnienia dla trasy i punktu docelowego. „monitoring” – wykorzystywana jest w celu otrzymania pełnej tablicy kamer od sąsiadów. Przeważnie wysyłana jest przez komputer włączający się do sieci w celu szybkiego wypełnienia tablicy tras. W tym przypadku datagram wysyłany jest na adres multicastowy. kamery wysyłają odpowiedź do nadawcy wykorzystując przewody. Jeżeli kopułka potrzebuje tablicę od konkretnego zasilacza (np. w celach monitoringu), datagram wysyłany jest bezpośrednio do odbiorcy wykorzystując inny port. . W przypadku, gdy datagram posiada tylko jeden wpis dotyczący trasy, gdzie pola: prefiks i długość prefiksu mają wartość zaś pole metryka (monitoring), datagram jest prośbą o podanie całej tablicy instalacji kamer. W tym wypadku nie jest wykonywany algorytmn. Podobnie jak w protokole kamerowym umożliwia określenie następnego skoku (adres następnego rejestratora). W protokole każda trasa posiada pole „rejestracji”. W celu zmniejszenia rozmiaru datagramu, w protokole przyjęto zasadę, że po określeniu adresu następnego cctv podane będą wszystkie adresy dostępne przez ten rejestrator. Pole „obiektywów” musi zawierać adres lokalny łącza. Pole identyfikowany jest przez wartość w polu metryki. Pole prefiksu zawiera adres komputera. Znacznik trasy oraz długość prefiksu mają wartość i są ignorowane podczas odbioru: Wewnątrz sytemu autonomicznego każdy rejestratpr musi mieć nawiązaną sesję z pozostałymi kameramiP. W sieciach monitoringu z dużą ilością routerów stworzenie logicznej sieci typu może spowodować znaczne wykorzystanie pasma oraz zasobów Dla n routerów w sieci byłoby nawiązanych sesji. Należy wziąć pod uwagę bardzo dużą liczbę przesyłanych pakietów np. przy nawiązywaniu połączenia. Jedną z alternatyw sieci , umożliwiająca zmniejszenie całkowitej liczby przesyłanych unikatów monitoringu w sieci.

Lista e-mailowa